DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 juny 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2024, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoca un concurs per a la provisió durant un curs, en règim de comissió de servicis, de places de mentories digitals per a l’acompanyament i suport del Pla digital de centre i de la capacitació d’aules digitals interactives de la Comunitat Valenciana, dins dels programes «#CompDigEdu» i «#EcoDigEdu».  [2024/5377]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de facultativa o facultatiu especialistes en cirurgia maxil·lofacial d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat convocat per Resolució de 22 d’abril de 2024. [2024/5300]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de facultativa o facultatiu especialistes en Farmacologia Clínica d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, convocat per la Resolució de 22 d’abril de 2024. [2024/5303]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de locutora o locutor CICU d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat convocat per la Resolució de 10 d’abril de 2024. [2024/5323]

ACORD de 24 de maig de 2024, de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de metge o metgessa d’equip mòbil d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica el llistat provisional de puntuació del concurs.  [2024/5398]

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca oposició per a la provisió de tres places del cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu. [2024/4820]

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de diverses categories. [2024/4980]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de diverses categories. [2024/5009]

Anunci de les bases de la convocatòria per a cobrir en propietat tretze places d’agents de policia local incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2023. [2024/4837]

Anunci de la convocatòria per al procés de provisió definitiva pel procediment de concurs ordinari/general entre funcionaris i funcionàries de l’Ajuntament de Villena de llocs de treball vacants de subaltern o subalterna d’administració general/conserge. [2024/4819]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convocatòria número 90/2024. [2024/5193]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024,  de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació,  convocatòria número 91/2024. [2024/5195]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 92/2024. [2024/5198]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 93/2024. [2024/5199]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, convocatòria número 94/2024. [2024/5201]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en el Consorci Consell de l’Horta de València,  convocatòria número 95/2024. [2024/5203]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Autoritat de Transport Metropolità de València, convocatòria número 96/2024. [2024/5205]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura Ramaderia i Pesca,  convocatòria número 97/2024. [2024/5206]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 98/2024. [2024/5207]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 172/21, pertanyents al subgrup de C2, operador o operadora de càmera de vídeo, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5218]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5317]

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2024/5318]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 173/21, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport general de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns, APF-01-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5210]

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga superiors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Tasques d’investigació del grup Human Robotics». Referència: I-PAS-30/24.  [2024/5387]

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca un procés de preselecció per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga superiors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Estratègies de reducció d’acrilamida en aliments». Referència: I-PAS-31/24. [2024/5392]

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de professor o professora permanents laborals en règim de contractació laboral. [2024/5395]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’abril de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social - Mercats Financers (SoGReS-MF) [2024/5313]