DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 juny 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 5 de juny del 2024, del subsecretari de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, sobre designació de membres dels òrgans tècnics de selecció (OTS). [2024/5365]

ACORD de 24 de maig de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de treballadora o treballador social, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/4915]

ACORD de 23 de maig de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialista de Medicina Intensiva, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició. [2024/4932]

ACORD de 24 de maig de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/4936]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de facultatiu o facultativa especialista en radiofarmàcia d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat convocat per Resolució de 22 d’abril de 2024. [2024/5321]

ACORD de 29 de maig de 2024, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació de l’any 2024. [2024/5117]

Anunci de bases específiques i convocatòria de procés selectiu per a la provisió en propietat de sis places de personal laboral fix discontinu, monitor o monitora activitat esportiva, futbol-sala (2), tenis (1), gimnàstica rítmica (2) i taitxí-iogalates (1), procediment de selecció per concurs oposició, torn lliure. Procés d’estabilització. [2024/5157]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 160/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
  [2024/5196]

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en administració cultural de l’Administració de la Generalitat, A2-15, sector administració especial, convocatòria 173/18, torn lliure general, i convocatòria 174/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5356]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb les persones aprovades en les proves selectives pel procediment de concurs oposició, del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior d’informàtica, (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022) convocades per la Resolució de 5 d’octubre de 2022 (BOE 19.10.2022). [2024/5217]

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, categoria de tècnic o tècnica auxiliars de laboratoris i tallers en l’àrea d’agronòmica i medi rural, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició (codi: 2024/P/FC/C/6). [2024/5126]