DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 juny 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Anunci d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a les places de personal funcionari per a l’any 2024. [2024/4749]

Anunci de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2024. [2024/4800]

Anunci de nou termini de presentació d’instàncies per a proveir places d’agent de policia local, exclusivament per torn de mobilitat. [2024/4929]

Extracte de la publicació de les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de cinc places d’agent de la policia local. [2024/4887]

Edicte pel qual es publica el Pla parcial del sector PP 24 del Pla general d’ordenació urbana. [2024/4895]

Edicte sobre modificació de la convocatòria i bases específiques reguladores dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal. [2024/4844]

Anunci de la convocatòria de tres places de netejador o netejadora (neteja viària), personal laboral fix, incloses en l’oferta pública d’ocupació ordinària per a 2024. [2024/4888]

Anunci sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat de dos places vacants d’Administratius/as mitjançant concurs oposició pel torn de promoció interna. [2024/5294]

Anunci d’aprovació de les bases específiques per a la provisió en propietat de places de personal funcionari, tècnic o técnica d’administració general (subgrup A1), incloses en l’oferta pública d’ocupació pel torn de promoció interna restringida (expedient 1401649k - referència interna expedient 004-0097/2023). [2024/4979]

Anunci de la rectificació per error material en les bases de convocatòria per a proveir diverses places, en procés selectiu per estabilització. [2024/4775]

Anunci de l’aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per a la provisió en propietat mitjançant torn lliure i torn de mobilitat, de dues places d’agent de policia local. [2024/4823]

RESOLUCIÓ 2024-0598, de 13 de maig de 2024, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases de les proves selectives per a la provisió en propietat, pel torn de promoció interna, d’una plaça d’oficial o oficiala de policia local.
[2024/4825]

Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva de quatre places de coordinadors o coordinadores de brigades, dins del procés extraordinari d’estabilització previst en la Llei 20/2021. [2024/4842]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 203/21, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, torn lliure, persones amb diversitat intel·lectual, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5188]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 199/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars d’infraestructura i transport de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de supervisió i vigilància d’obres públiques, C2-04-01, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5190]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 165/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars d’infraestructura i transport de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de supervisió i vigilància d’obres públiques, C2-04-01, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5191]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior d’administració, A1-01, corresponent a les ofertes d’ocupació pública d’estabilització de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat (borsa 683-B). [2024/5200]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 65/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 66/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2024/5222]

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació.  [2024/5197]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació.  [2024/5202]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2024-2025. [2024/5302]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors en l’àrea de gestió cultural i patrimoni, la persona aspirant que ha aprovat les proves selectives convocades per la Resolució de 28 d’octubre de 2022 (DOGV 07.11.2022), pel sistema de concurs oposició, codi 2022/P/FC/C/3. [2024/5127]