DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 març 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2024, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 10/2024, de 17 de gener de 2024. [2024/2576]

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2024, de la directora general de Farmàcia per la qual es publica la llista d’admesos i exclosos en l’expedient per a l’adjudicació d’una farmaciola temporal en el municipi de Benafer. [2024/2469]

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari de gestió i servicis de diferents categories professionals del subgrup de titulació C1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/2610]

CORRECCIÓ d’errades de 20 de març de 2024, de la Resolució de 5 de març de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulació C2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/2612]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2024, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es resol el procés d’avaluació de l’acompliment de diverses places de direcció de caràcter assistencial del CHGUV, corresponent a les convocatòries CM/03/2006, CM/02/2018 i CM/03/2018. [2024/2544]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, del president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de correcció d’errades de la Resolució 2024-RH-876-JUR, de 18 de gener, del president del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició en execució de l’OOP CHPCS 2022, ordinària i d’estabilització de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, corresponent a diverses categories professionals. [2024/2195]

RESOLUCIÓ 2024-RH-888-JUR, de 22 de gener de 2024, de la Presidència del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), per la qual s’aproven les bases i convocatòria per a la provisió dels llocs de personal directiu director o directora gerents, director o directora mèdics i director o directora d’infermeria, pel procediment de lliure designació. [2024/2273]

Anunci sobre l’aprovació de bases i convocatòria per a la provisió d’1 plaça de peó o peona de neteja del centre de dia (personal laboral fix) mitjançant concurs. [2024/1822]

Anunci de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’encarregat o encarregada de brigades d’obres pel torn de promoció interna. [2024/1869]

Edicte sobre l’extracte de les bases del procés de dues borses de treball d’educador o educadora socials. [2024/2514]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es proveïx, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 4/2024, de 17 de gener de 2024. [2024/2573]

DECRET 34/2024, de 26 de març, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a l’Administració de la Generalitat. [2024/2654]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual s’amplia el nombre de places convocades en el procés selectiu de promoció interna per a l’accés a l’escala mitjana d’administració de la Universitat Jaume I de Castelló, Resolució de 6 de juliol de 2023.  [2024/2531]

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de professorat associat assistencial a temps parcial (PAA ORD 9/2023). [2024/2566]

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, i l’òrgan tècnic de selecció de l’escala/categoria administratiu o administrativa (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/11) relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis per a l’any 2022, resultant de la taxa addicional que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2024/2452]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, òrgan tècnic de selecció relatiu al procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració general, categoria/escala administrativa (codi: 2022/P/FC/C/30). [2024/2575]