DOGV Ofertes d'ocupació pública

26 març 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 12 de març de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes en Al·lergologia d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/2519]

RESOLUCIÓ de 15 de març del 2024, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es proveïx la vacant anunciada en la convocatòria del concurs 6/2023 (Resolució de 14 de desembre del 2023; DOGV número 9760, del 05.01.2024). [2024/2427]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció de les persones aspirants i, si és el cas, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l’any 2024 en el conjunt de les administracions públiques valencianes. [2024/2436]

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 31/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 32/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/2584]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024 de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 31 de gener de 2024, per a l’accés a l’escala operadors o operadores de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial informàtica. Referència C02/24. [2024/2403]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024 de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 31 de gener de 2024, per a l’accés a l’escala oficials o oficiales especialistes de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris d’instrumentació científica. Referència C01/24. [2024/2405]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia d’investigació. [2024/2351]

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/2361]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei de Control Intern. [2024/2451]

RESOLUCIÓ de 18 de març de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés específic de promoció interna per a l’accés a l’escala tècnica bàsica d’informàtica. [2024/2453]

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Bioquímica Computacional. [2024/2504]

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Psicologia de la Salut: Prevenció i Tractament. [2024/2509]

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: ISTENER (Enginyeria dels Sistemes Tèrmics i Energètics). [2024/2510]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant amb destinació en CEGECA-Sant Joan d’Alacant-Suport Administratiu a la Docència i la Investigació. Referència 23/207858. [2024/2432]