DOGV Ofertes d'ocupació pública

25 març 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els nous membres dels òrgans de selecció que han d’actuar en el procediment selectiu de concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocat per l’Ordre 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. [2024/2477]

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2024, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a les bases del procediment per a la selecció de la persona titular de la Direcció General de l’Institut Valencià de Cultura. [2024/2422]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual es proveeix la plaça de director econòmic o directora econòmica del Departament de Salut d’Elda (número lloc 3995) dependent de la Conselleria de Sanitat pel procediment de lliure designació. [2024/2515]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 44/2024. [2024/2456]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 45/2024. [2024/2457]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 46/2024. [2024/2458]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 47/2024. [2024/2459]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 48/2024. [2024/2461]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 49/2024. [2024/2462]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior facultatiu, escala medi ambient, A1-04-11, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària i d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/2464]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 50/2024. [2024/2465]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, convocatòria número 54/2024. [2024/2466]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 59/2024. [2024/2467]

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de varies places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de varies línies d’investigació. [2024/2274]

RESOLUCIÓ de 11 de maç de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/2276]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en les proves selectives pel procediment de concurs oposició, del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil conservació de col·leccions científiques, corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022, convocades per la Resolució de 13 d’octubre de 2022 (BOE 02.11.2022). [2024/2381]

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria de tècnic diplomat de laboratori i tallers en l’àrea de Granges, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/4), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2024/1963]

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria de tècnic diplomat de laboratori i tallers en l’àrea d’Arquitectura, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/5), corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2021.
[2024/1964]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2024 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, categoria de tècnic auxiliar de laboratoris i tallers en l’àrea d’Agronòmica i Medi Rural, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició (codi: 2024/P/FC/C/6), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2024/2097]