DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 març 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2024, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 28 per torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 i se’n dona publicitat. [2024/2337]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat quatre places d’educador o educadora social, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/1290]

Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte o arquitecta i prevenció de riscos laborals. [2024/2119]

Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial o oficiala de fusteria. [2024/2121]

Anunci de la convocatòria per a proveir en propietat dues places de conserge per a instal·lacions culturals. [2024/2122]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix, per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Economia del comportament i reptes socials actuals» del Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica. Referència: I-PI 31-24. [2024/2402]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador júnior per a col·laborar en les tasques investigadores del grup d’investigació Anàlisi de Polímers i Nanomaterials (NANOBIOPOL) del Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia. Referència: I-PI 29-24. [2024/2424]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Síntesi i caracterització de materials polimèrics orgànics». Referència: I-PI 32-24. [2024/2425]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials o oficiales especialistes (referència C07/23) per a ocupar un lloc de l’itinerari professional d’administració especial imatge i comunicació, en la Unitat de Comunicació de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2024/2393]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia d’investigació. [2024/2042]

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/2224]

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria de tècnic superior de laboratori en l’àrea d’Enginyeria Tèxtil i Paperera, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/1), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2024/1960]

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de laboratori en l’àrea de màquines i motors tèrmics, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/2), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2024/1961]

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria de tècnic o tècnica diplomats de laboratori i tallers en l’àrea de granges, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/3), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2024/1962]