Anuncis i convocatòries


Anuncis

23 / 11 / 2020

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València de novembre de 2020.


Convocatòries

19 / 11 / 2020

COnvocatòria de renovació de direccions de centres públics 2020

Convocatòria RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat Valenciana.

Annex I: Aspirants per orde alfabètic

Presentació d’instàncies
El termini per a presentar la instància serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es). A aquesta plataforma s’accedirà amb la clau d’usuari d’ITACA o amb el sistema .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic). A aquesta plataforma s’accedirà amb la clau d’usuari d’ÍTACA o amb el sistema .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic). L’ompliment de la sol·licitud per mitjà d’aquest sistema generarà un número identificatiu que li donarà validesa i unicitat al procediment. Si per diferents motius l’aspirant presenta diverses sol·licituds telemàtiques de participació només es tindrà en compte l’última presentada, de manera que només s’entendrà per acceptada una sol·licitud telemàtica per participant. No es tindran en compte les sol·licituds presentades per aquesta via que no completen el procés de presentació determinat, del qual s’obtindrà un número de sol·licitud en un document descarregable en PDF, que haurà de conservar la persona interessada per a acreditar la presentació en termini i forma.


Convocatòries

18 / 11 / 2020

Llistats provisionals d’aspirants al concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors

Llistats provisionals

Termini d’esmena
Segons disposa la base quinta de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, els aspirants exclosos o que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals disposaran d’un termini de set dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió.


Anuncis

17 / 11 / 2020

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant


Anuncis

17 / 11 / 2020

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València de novembre de 2020.