Anuncis i convocatòries


Convocatòries

19 / 10 / 2018

Convocatòria de proves lliures i cursos del Certificat de capacitació valencià i llengües estrangeres, i Diploma de mestre valencià 2019

Convocatòria de 18 ‘octubre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves adreçades a l’obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià.

Sol·licitud d’inscripció telemàtica:
Des del 19 d’octubre fins al 2 de novembre.
Es presenten tantes sol·licituds com titulacions administratives distintes es vulguen obtindre.

Destinataris i requisits de participació:
Grup 1: (que han d’optar entre l’accés al curs preparatori o l’accés directe a la prova)
Ser docents en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris (públics i privats).
Estar inclòs en una borsa de treball de Conselleria d’Educació
Grup 2: (que participen obligatòriament a les proves d’accés lliure)
Qualsevol persona que reunisca requisits per a ingressar als diversos cossos docents.
L’existència d’aquest grup 2 és una reivindicació aconseguida per l’STEPV des de la convocatòria del 2017.

Calendari:

 • Llista provisional personal admés: a partir del 16 de novembre 2018
 • Reclamacions/esmenes al llistat provisional personal admés per correu electrònic “ayudasformacion@gva.es”: fins 26 de novembre 2018
 • Llista definitiva personal admés: A partir de l’11 desembre 2018

IMPORTANT: S’ha de confirmar la realització del curs i de l’assistència a les proves. En cas de no fer-ho renuncien a la participació.
Confirmació a les proves i cursos per part de les persones admeses: del 12 al 20 de desembre 2018.
Publicació llistats persones que han confirmat l’assistència a cursos i proves: A partir del 8 de gener de 2019.
Davant la publicació dels resultats es podran interposar al·legacions, per registre d’entrada, en el termini de 10 dies naturals a comptar des del dia de la publicació de la llista provisional.

Realització de les proves:
Per als admesos del Grup 1 que trien l’opció de curs preparatori de les les proves per a la Capacitació lingüística per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres es realitzaran el dia 2 de març de 2019, i el dia 9 de març per a les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l’Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre. Les proves d’ambdós dies es realitzaran a les 8:30 hores.
Per als admesos del Grup 1 que trien l’accés directe a la prova i els admesos del Grup 2, les proves es realitzaran el dia 26 de gener de 2019 per a les titulacions administratives del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera i el dia 2 de febrer de 2019 per a la de Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià. La prova d’ambdós dies es realitzarà a les 9:30 hores.
Les persones aspirants han de portar a la prova un document d’identitat, passaport o permís de conducció que en permeta la identificació.
NOVETAT: S’arreplega que s’adoptaran les mesures necessàries per a que les persones amb discapacitat puguen tindre les mateixes oportunitats per a la realització dels exercicis que la resta dels participants. Ho han de consignar en la sol·licitud telemàtica d’inscripció.

Requisits lingüístics previs:
S’han d’adjuntar a la sol·licitud telemàtica.

 • Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià: Certificat de nivell C1 de Valencià amb Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (Escola Oficial d’Idiomes i Universitats).
 • Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: Nivell B2, o superior, del MCER en la llengua estrangera corresponent segons el que es regula en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 7.027, de 20 de maig de 2012) o en la normativa que el desplega.
  No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en llengua estrangera:
  Els participants que hagen sigut acreditats per resolució definitiva de les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb allò previst per la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d’ensenyament no universitari per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.
 • Proves per a obtindre el Diploma de Mestre de Valencià: Certificat de nivell C2 de valencià amb Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (Escola Oficial d’Idiomes i Universitats).
  Addicionalment s’estableix un requisit de competència professional: estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià. Només han d’acreditar la capacitació en valencià aquelles persones que no l’hagen registrada en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Informació en la web de Conselleria


Anuncis

17 / 10 / 2018


Anuncis

10 / 10 / 2018

Catedràtics de Música i Arts escèniques 2015: devolució de la documentació


Convocatòries

10 / 10 / 2018

Convocatòria per a l’obtenció dels títols de tècnics i tècnics superiors de FP

Publicada al DOGV de hui la Convocatòria per a l’obtenció dels títols de tècnics i tècnics superiors de FP.


Convocatòries

04 / 10 / 2018

Convocatòria de formació en centres, grups de treball i seminaris

El DOGV publica la onvocatòria de formació en centres, grups de treball i seminaris:
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris.

Procediment de sol·licitud dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris

Termini per a presentar les sol·licituds dels PFC, els grups de treball i els seminaris començarà a les 00.01 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 23 d’octubre de 2018.

Sol·licituds: Per a sol·licitar els PFC, la coordinadora o el coordinador emplenarà el formulari d’inscripció corresponent utilitzant l’eina dissenyada per la Subdirecció General de Formació del Professorat a través dels seus serveis adscrits. Aquest formulari estarà localitzat en la pàgina web, http://www.ceice.gva.es (Educació i Investigació / Formació del professorat / Formació / Projectes de formació en centres). Quan es tracte de PFC intercentres, la sol·licitud serà emplenada només pel centre coordinador del projecte.

S’hi adjuntarà la certificació emesa per la secretaria del centre en la qual es faça constar l’aprovació del claustre, en els PFC intercentres s’hi adjuntaran tantes certificacions com centres hi participen. La plantilla del certificat es podrà obtindre en el formulari d’inscripció.

Sol·licituds: Per a sol·licitar els grups de treball i els seminaris, la coordinadora o el coordinador emplenarà el formulari d’inscripció corresponent. Aquest formulari estarà localitzat en la pàgina web http://www.ceice.gva.es (Educació i Investigació / Formació del professorat / Formació / Grups de treball i seminaris).

S’aportarà el certificat d’autorització de la direcció del centre per a ocupar els espais on s’hagen de realitzar les sessions de treball. La plantilla del certificat es podrà obtindre una vegada s’haja emplenat la sol·licitud i s’haja enviat/guardat correctament.

A més s’adjuntaran els documents de cessió dels drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de totes les persones participants, segons el que s’indica en el punt catorze d’aquesta resolució.