DOGV Capçaleres

DOGV del 29 desembre 2023

DOGV de 29/12/2023, Núm. 9755

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’octubre de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs de personal funcionari docent del cos de mestres, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2023/12971]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’octubre de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, de catedràtics i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2023/12973]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es modifica, ampliant el nombre de places, la convocatòria 2022/P/FC/C/11 del procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure en l’escala/categoria d’administratiu convocada per la Resolució de 15 de desembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València. [2023/12936]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica l’Acord del seu Consell de Govern d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) 2023. [2023/12937]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’integració del professorat del cos a extingir de professores i professors tècnics de formació professional que s’integra en el cos de professores i professors d’ensenyament secundari convocat per l’Ordre 7/2023, de 15 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2023/12946]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la convocatòria de 22 de desembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de la beca de formació universitària per a col·laborar en el programa futur estudiantat ambiental. [2023/13092]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la convocatòria de 22 de desembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, d’una beca de formació universitària en arts visuals per a xarxes socials.  [2023/13094]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la convocatòria de 22 de desembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, d’una beca de col·laboració per al desenvolupament del Programa Futur Estudiantat. [2023/13095]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la convocatòria de 22 de desembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, d’una beca de formació universitària en gestió ambiental i desenvolupament sostenible. [2023/13097]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2023, de la directora general de Formació Professional, per la qual s’actualitzen les seus i les comissions d’avaluació que han de dur a terme el procediment obert de manera permanent, per a l’avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, convocat per la Resolució de 21 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional. [2023/12751]

IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica l’acord del seu Consell de Govern d’aprovació d’una oferta d’ocupació pública extraordinària del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis.
[2023/12938]