DOGV Capçaleres

DOGV del 26 desembre 2023

DOGV de 26/12/2023, Núm. 9752

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a plaça de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema de promoció interna. [2023/12787]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es modifica la convocatòria de places de professor o professora permanents laborals en règim de contractació laboral de data 4 de desembre de 2023. [2023/12811]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en l’escala/categoria auxiliar de serveis (codi: 2022/P/FC/C/12), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs, pel torn d’accés lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis per a l’any 2022. [2023/12868]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000615/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/12870]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000610/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/12928]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’acorda fer públic el pressupost d’aquesta universitat per a l’exercici econòmic 2024. [2023/12856]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Anunci pel qual es dona publicitat a la resolució de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per la qual es modifica el concert educatiu del centre privat La Baronía San Antonio Abad, amb codi 46004310, de Gilet. [2023/12919]