DOGV Capçaleres

DOGV del 15 desembre 2023

DOGV de 15/12/2023, Núm. 9746

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans (referència B02/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general en el Servei de Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure.  [2023/12282]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial biblioteques i arxiu en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C11/23. [2023/12351]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ, de 10 de novembre del 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomenen catedràtiques i catedràtics d’universitat. [2023/11598]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, del Rectorat de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena funcionari de carrera de l’escala de tècnics mitjans de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures, en el Departament d’Enginyeria Civil d’aquesta universitat. [2023/11923]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es nomena catedràtica d’universitat. [2023/11957]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomenen professors i professores titulars d’universitat. [2023/11964]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomenen professors i professores titulars d’universitat. [2023/11596]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
ORDRE 8/2023, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats en el centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Amics, de València. [2023/11940]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d’Alacant
Extracte de la Resolució de 4 de desembre de 2023, de la rectora de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la convocatòria de les fases locals de les oimpíades del Saber UA 2024. [2023/12511]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de l’11 de desembre de 2023, de la vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs de final de grau en el Grau en Química en col·laboració amb l’empresa Porcelanosa Grupo, 2023/24. [2023/12512]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 12 de desembre de 2023, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen dues beques d’iniciació a la investigació a càrrec del projecte «SUCRE4KIDS: iniciación al pensamiento computacional para educación infantil y primaria». Codi 22I605. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. [2023/12564]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, per la qual es resol la convocatòria de centres sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana durant el curs acadèmic 2023-2024 per a participar en el projecte «Guardabosc». [2023/12244]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2023, del director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, per la qual s’ordena donar publicitat a la sanció dictada en el procediment sancionador amb número d’expedient 462023SAT000597, iniciat mitjançant l’acta d’infracció número 462023000099034, alçada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de València. [2023/11912]