DOGV Capçaleres

DOGV del 05 desembre 2023

DOGV de 5/12/2023, Núm. 9739

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
DECRET 195/2023, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Gestió de l’Aigua. [2023/12109]

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2023/12175]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena professorat titular d’universitat. [2023/11668]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000634/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/12243]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000602/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/12181]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000550/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/12242]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d’Alacant
Extracte de la Resolució de 15 de novembre de 2023, de la rectora de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca el IV Premi al millor expedient del grau en Química en l’àrea de la Química Física. [2023/11694]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 2 de novembre de 2023, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi de la Universitat de València per a l’alumnat guanyador de la fase local de l’olimpíada d’economia que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2023-2024, i s’aproven les bases que regulen aquesta convocatòria. [2023/12162]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 20 de novembre de 2023, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la primera edició dels premis de la Càtedra bp-UPV Innovació Energètica per a treballs final de màster per a l’any 2023. [2023/12163]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del secretari autonòmic d’Educació, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l’annex VIII del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’establixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat. [2023/12059]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, per la qual es regula la participació en els projectes «Escolarts Escola canta», «Escola dansa», «Escola fa ràdio» i «Escola fa teatre» 2023-2024, en els centres d’Educació Primària i d’Educació Especial sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana, i s’estableixen les condicions per al reconeixement de la participació del professorat en els projectes. Segona convocatòria. [2023/12248]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2024. [2023/12266]