DOGV Capçaleres

DOGV del 12 desembre 2023

DOGV de 12/12/2023, Núm. 9743

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000635/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional.  [2023/12449]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i funcionàries del grup A (subgrup A1) de l’escala tècnica superior de veterinària, d’administració especial, d’aquesta universitat. [2023/12025]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/12219]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2023/12263]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor/a superior). Projectes de l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge de la Universitat Jaume I.
[2023/12177]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de professorat ajudant doctor (convocatòria AJD-NOV-23). [2023/12197]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, amb destinació en el Servei de Professorat, Nòmina i Seguretat Social, referència 2023/34109. [2023/12189]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, amb destinació en el Servei de Professorat, Nòmina i Seguretat Social, ref. 2023/34107. [2023/12192]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2023, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo vacante de grupo A, subgrupo A1/A2, con destino en el Servicio de Personal de Administración y Servicios. [2023/12194]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A subgrup A1/A2, amb destinació en el Servei de Professorat, Nòmina i Seguretat Social, ref. 2023/33922. [2023/12195]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria d’analista en l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, pel sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/10), corresponent a l’oferta d’ocupació pública dels anys 2020 i 2022. [2023/12288]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d’1 de desembre del 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup C, subgrup C1, sector d’administració general, categoria/escala administrativa, la persona aspirant que ha aprovat les proves selectives convocades per la Resolució de 27 de maig del 2021 (DOGV 16 de juny de 2021), pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació (codi 2021/P/FC/C/6). [2023/12291]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000603/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/12283]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació d’aules indústria 5.0 en els centres docents de titularitat pública de la Generalitat mitjançant fons MRR, en l’exercici 2023, dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU. [2023/11814]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 14 de novembre de 2023, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi per a l’alumnat guanyador de la fase local de l’Olimpíada de Clàssiques de la Universitat de València que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2023-2024, i s’aproven les bases que regulen aquesta convocatòria. [2023/12342]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 14 de novembre de 2023, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi de la Universitat de València per a l’alumnat guanyador de la fase local de l’Olimpíada de Filosofia, que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2023-2024 i s’aproven les bases que regulen aquesta convocatòria. [2023/12343]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 27 de novembre de 2023, del vicerector d’Internacionalització i Multilingüisme, per la qual es convoquen els premis Fernando Sapiña 2024, a la qualitat lingüística en l’elaboració de materials docents en valencià i en anglès. [2023/12344]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 8 de novembre de 2022, del vicerector d’Internacionalització i Multilingüisme, per la qual es convoquen els premis Mavi Dolç i Gastaldo 2024 a l’ús del valencià i la qualitat lingüística en les tesis doctorals inscrites i defensades en la Universitat de València. [2023/12345]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 8 de novembre de 2023, del vicerector d’Internacionalització i Multilingüisme, per la qual convoca la concessió d’ajudes a entitats externes per a activitats, que contribuïsquen a dinamitzar l’ús del valencià en la Universitat de València durant l’any 2024. [2023/12346]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 8 de novembre de 2023, del vicerector d’Internacionalització i Multilingüisme, per la qual es convoquen els premis Josep Martínez Bisbal 2024 a l’ús del valencià i a la qualitat lingüística en la comunicació acadèmica i la divulgació científica. [2023/12347]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, per la qual s’acorda el depòsit en l’Oficina Pública de Depòsit dels Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials de la Comunitat Valenciana de la modificació dels estatuts de l’entitat Federació d’Associacions d’Empreses de Tecnologies de la Informació i la Innovació (FASE), i la seua publicitat. [2023/11610]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la prova de nivell C2 de coneixements de valencià. [2023/12454]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Anunci del tràmit de consulta pública prèvia del projecte de decret de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació pel qual es regulen els preus públics dels serveis acadèmics i administratius universitaris. [2023/12455]