DOGV Capçaleres

DOGV del 18 desembre 2023

DOGV de 18/12/2023, Núm. 9747

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca a concurs places de professor o professora permanent laboral en règim de contractació laboral. [2023/12363]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat. Convocatòria número 4/2023. [2023/12397]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica una relació complementària amb el nom de la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria ajudant d’arxius, biblioteca i museus (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/22), relativa al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV 20.12.2022). [2023/12018]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica una relació complementària amb el nom de la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria d’operadors (codi de convocatòria: 2022/P/FC/C/27), relativa al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocada per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV 20.12.2022). [2023/11952]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha aprovat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, categoria/escala tècnic superior de laboratori, en l’àrea de dibuix (codi: 2022/P/FC/C/37), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 23 de desembre de 2022 (DOGV 30.12.2022). [2023/12036]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000363/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/11666]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000616/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/12608]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’integra en el cos de professors i professores titulars d’universitat. [2023/12149]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
ORDRE 9/2023, de 27 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats en el centre municipal d’FPA de Yátova. [2023/12142]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
ORDRE 10/2023, de 27 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats en el centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Campanilla, de Riba-roja de Túria. [2023/12143]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual s’adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 14 d’abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. [2023/12030]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 13 de desembre de 2023, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d’iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Intervención para la mejora de la salud y el aprendizaje en alumnado universitario a través de un contexto de huerto: proyecto Hort4Health» Codi 22I551. Departament d’Educació i Didàctiques Específiques. [2023/12644]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2023, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen dues beques d’ajuda per a estudiar el màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports en el curs 2023-2024, per la Càtedra Fundació Juan Arizo Serrulla. [2023/12645]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’implanten cicles del grau mitjà i superior d’Arts Plàstiques i Disseny pertanyents a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l’Institut d’Educació Secundària Misteri d’Elx, codi 03014538, d’Elx, i en l’Institut d’Educació Secundària Benlliure, codi 46013062, de València. [2023/12012]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat de València
ACORD 300/2023, de 9 de novembre, del Consell de Govern de la Universitat de València, pel qual s’aprova el Codi de Convivència i Bones Pràctiques de la Universitat de València. [2023/12141]