DOGV Capçaleres

DOGV del 21 desembre 2023

DOGV de 21/12/2023, Núm. 9750

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
ORDRE 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca el procediment selectiu de concurs oposició per a ingressar en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2023/12874]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C12/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial imatge i comunicació en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure.  [2023/12716]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organismo, en el marc d’una línia de recerca, mitjançant la modalitat de contracte indefinit, per a la realització d’activitats cientificotècniques. [2023/12322]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/12324]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/12326]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat permanent laboral, convocades per la Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 28 de juny de 2023 (DOGV 20.07.2023). [2023/12802]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat el procés selectiu convocat per la Resolució de 28 d’octubre de 2022, referència 22/182048. [2023/12318]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució d’1 de desembre de 2022, referència 22/197160. [2023/12323]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 28 d’octubre de 2022, referència 22/177391. [2023/12309]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 28 d’octubre de 2022, referència 22/175935. [2023/12317]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat el procés selectiu convocat per la Resolució de 28 de novembre de 2022, referència 22/196291. [2023/12327]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
DECRET 215/2023, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es crea el Col·legi d’Educació Infantil i Primària Número 14 en la localitat de Torrevieja. [2023/12692]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
ACORD de 14 de desembre de 2023, del Consell, d’autorització de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R02/64, per enriquiment injust de l’Administració, a favor de UTE MTO. Colegios C.V. (Instalaciones Luis Urbina, SL, i Genera Quatro, SL, UTE).  [2023/12724]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es dicten instruccions sobre l’adequació de les normes d’organització i funcionament dels centres educatius d’ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, al nou Decret 195/2022 d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià. [2023/12795]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Anunci de l’obertura d’un període d’informació pública en relació amb el projecte de decret del Consell pel qual es regula el procés d’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat a la Comunitat Valenciana.  [2023/12858]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2023, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’atribueix la denominació específica de Vicente Verdú a l’Institut d’Educació Secundària número 11, d’Elx.  [2023/12749]