DOGV Capçaleres

DOGV del 07 desembre 2023

DOGV de 12/12/2023, Núm. 9741

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es disposa la publicació de la modificació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023 referida al personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis, aprovada pel Consell de Govern de 17 de maig de 2023 i publicada en el DOGV de 30 de juny. [2023/12313]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC04992, en l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular. [2023/11762]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC05181, en l’àrea de coneixement de Didàctica de la Matemàtica. [2023/11764]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i funcionàries del grup A (subgrup A1) de l’escala tècnica superior d’informàtica, d’administració especial, d’aquesta universitat. [2023/12021]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/12083]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la creació de la borsa de treball temporal del grup A, subgrup A2, de tècnic o tècnica de mitjans de conservació d’estructures anatòmiques humanes, d’aquesta universitat. [2023/12165]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria d’auxiliar d’arxius, biblioteca i museus en l’Àrea de Biblioteca i Documentació Científica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/5), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020. [2023/12102]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria d’assessor lingüístic, en l’Àrea de Normalització Lingüística, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/6), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020. [2023/12103]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC05179, en l’àrea de coneixement de Didàctica de la Matemàtica. [2023/11660]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC05180, en l’àrea de coneixement de Didàctica de la Matemàtica. [2023/11661]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria tècnic superior (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/16), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022. [2023/11642]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000354/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/12203]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, de concessió d’una subvenció nominativa a la Universitat de València - Estudi General per a la realització d’actuacions de la Càtedra de Treball Autònom i Economia Social. [2023/12319]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, per la qual es convoquen subvencions per a l’adquisició de productes de suport no informàtics per a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres educatius privats concertats i en centres públics de titularitat diferent de la Generalitat per a l’exercici 2023. [2023/11698]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 2 de novembre de 2023, de la vicerectora de Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoca la quarta edició del concurs Cultura Financera. [2023/12213]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució 8 de novembre de 2023, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoca la setzena edició del concurs Projecte Empresarial Ana M. Aroca Mengual en cicles formatius i Batxillerat, i se n’estableixen les bases reguladores.  [2023/12214]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 29 de novembre de 2023, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d’iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Desarrollo de un material biodegradable para la fabricación de films plásticos compatibles con los ciclos actuales de reciclaje orgánico». Codi 22I585. [2023/12211]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 29 de novembre de 2023, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d’iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Aplicación del biosecado en la fabricación de combustible sólido recuperado procedente de plantas de compostaje de residuos sólidos urbanos». Codi 22I579. [2023/12212]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 30 de novembre de 2023, de la vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs de final de grau en el grau en Enginyeria Química, en col·laboració amb l’empresa BP Energía España, 2023/24. [2023/12215]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 30 de novembre de 2023, de la Vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs de final de grau en el grau en Enginyeria Química, en col·laboració amb l’empresa Porcelanosa Grupo, 2023/24. [2023/12216]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Anunci del tràmit d’informació pública del projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques Manuela Solís per a la realització d’estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià i ensenyaments artístics superiors dels centres superiors d’ensenyaments artístics integrats en l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). [2023/12300]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Correcció d’errades de l’anunci de consulta pública prèvia del projecte de decret del Consell pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres específics d’Educació Especial i unitats específiques en centres ordinaris. [2023/12303]