DOGV Capçaleres

DOGV del 01 desembre 2023

DOGV de 1/12/2023, Núm. 9737

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11799]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de professorat associat assistencial a temps parcial (PAA ORD 5/2023). [2023/11988]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ 24 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors en l’àrea de cooperació al desenvolupament, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/1), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2020. [2023/12004]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de multimèdia en l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/2), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2020. [2023/12005]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de tecnologies educatives en l’àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/3), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020. [2023/12006]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de facultatius d’arxius, biblioteca i museus en l’àrea de Biblioteca i Documentació Científica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/4), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020. [2023/12007]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
ACORD de 28 de novembre de 2023, del Consell, relatiu als membres del Consell General de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) [2023/12057]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre del 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomenen professores i professors titulars d’universitat.
[2023/10963]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomenen catedràtiques i catedràtics d’universitat. [2023/10964]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomenen catedràtiques i catedràtics d’universitat. [2023/11013]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 8 de novembre de 2023, de la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de la Universitat de València, per la qual es convoca la desena edició del Premi A. Olga Quiñones Fernández i se n’estableixen les bases reguladores. [2023/12072]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Anunci de consulta pública prèvia del projecte de decret del Consell pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres específics d’Educació Especial i unitats específiques en centres ordinaris. [2023/12014]