DOGV Capçaleres

DOGV del 22 desembre 2023

DOGV de 22/12/2023, Núm. 9751

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2023 de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A04/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general, pel sistema general d’accés lliure.  [2023/12808]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11de desembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/12522]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11de desembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/12524]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referència: 03692/2023. [2023/12691]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ  de 19 de desembre de 2023, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, aprovat mitjançant la Resolució de 23 de març de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport. [2023/12890]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 14 de novembre de 2023, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi de la Universitat de València per a l’alumnat guanyador de la fase local de l’Olimpíada Geologia que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2023-2024, i s’aproven les bases que regulen aquesta convocatòria. [2023/12882]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 8 de novembre de 2023, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoca la setzena edició del concurs Projecte Empresarial Ana M. Aroca Mengual, en Cicles Formatius i Batxillerat, i se n’estableixen les bases reguladores. [2023/12883]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2023, del director general d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions sobre el procediment previst en l’Orde 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació Primària del sistema educatiu valencià, i s’establix el calendari a efectes de la modificació de la jornada escolar per al curs 2024-2025. [2023/12892]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2023-2024 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana. [2023/12904]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per a l’autorització de centres per a la formació i l’avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, de conformitat amb els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que s’establixen en la Resolució de 3 d’octubre de 2023 de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística. [2023/12911]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es dicten instruccions relatives al procediment d’accés, modificació o pròrroga per al curs 2024-2025 dels concerts educatius en la Comunitat Valenciana. [2023/12913]