DOGV Capçaleres

DOGV del 04 desembre 2023

DOGV de 4/12/2023, Núm. 9738

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 29 de setembre de 2023 per a l’ingrés en l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general. Referència A04/23. [2023/11938]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2023, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen a concurs d’accés places del cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat pel sistema de promoció interna. [2023/12151]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació dels aspirants, seleccionats per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnic mitjà de laboratori, per a la prestació de serveis a l’Àrea de Pintura, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2023/P/FI/ACON/12). [2023/11639]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió del lloc de treball del grup A, subgrup A2, ajudant o ajudanta de Biblioteca, amb destinació a aquesta universitat (codi: 2023/P/FC/CM/5). [2023/12099]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Vicepresidència Segona del Consell i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge-Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública-Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació-Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
DECRET 200/2023, de 21 de novembre, del Consell, de cessament i nomenament de membres del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. [2023/12071]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en l’escala mitjana de gestió de la investigació de la Universitat Jaume I de Castelló. [2023/12078]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena professor titular d’universitat. [2023/11625]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves extraordinàries d’accés de caràcter específic i es determinen el calendari i el procediment d’admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d’ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2023-2024.
[2023/12145]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2023, de la Direcció General de Centros Docents, per la qual es convoquen les proves d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior i a les formacions esportives en període transitori, per a persones sense requisits acadèmics, en el curs acadèmic 2023-2024. [2023/12148]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les proves dels nivells A2, B1 i B2 de coneixements de valencià. [2023/12179]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de novembre de 2023, de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a centres d’Educació Primària i d’Educació Especial sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2023-2024, per a participar en el projecte «Escolarts escola fa ràdio». [2023/12182]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, per la qual s’acorda el depòsit en l’Oficina Pública de Depòsit dels Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials de la Comunitat Valenciana, de la modificació dels estatuts de l’entitat Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) i la seua publicitat. [2023/11614]