DOGV Capçaleres

DOGV del 14 desembre 2023

DOGV de 14/12/2023, Núm. 9745

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials-especialistes (referència C13/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2023/12350]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris (convocatòria 189). [2023/11838]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A, subgrup A1, amb destinació en el Servei de Gestió de la Contractació. [2023/12400]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria tècnica superior de suport a la investigació (perfil de gestió), en l’àrea de gestió de recerca pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/11), que correspon a l’oferta d’ocupació pública de 2020. [2023/12474]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior en l’àrea d’administració electrònica i transparència, la persona aspirant que ha aprovat les proves selectives convocades per la Resolució de 28 d’octubre de 2022, pel torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, codi 2022/P/FC/C/2. [2023/11865]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’integració del professorat del cos a extingir de professores i professors tècnics de Formació Professional que s’integra en el cos de professores i professors d’Ensenyament Secundari, convocat per l’Ordre 7/2023, de 15 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2023/12205]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’implanta el cicle mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu en l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi, amb codi 03011033, i el cicle superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant, amb codi 03011124. [2023/11919]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del Servei de Relacions Laborals i Gestió de Programes, per la qual es disposen el registre i la publicació del text de l’acta de la Comissió Mixta Paritària del Conveni autonòmic del sector de derivats del ciment de la Comunitat Valenciana. [2023/11834]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual s’estableixen assignacions econòmiques extraordinàries als centres que han participat en la difusió del programa permanent d’acreditació de competències professionals dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU. [2023/11863]