DOGV Capçaleres

DOGV del 31 març 2021

DOGV de 31/03/2021, Núm 9052

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent estranger Colegio Alemán, de València. [2021/3279]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per al 2021 les subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana. [2021/3262]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 26 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, les subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana. [2021/3306]

Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la directora general d’Universitats, per la qual es compensa als beneficiaris de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana la part no finançada amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat de les beques de matrícula de la convocatòria aprovada per la Resolució de 29 de juliol de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris. [2021/3291]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’adaptació del currículum, les programacions didàctiques i els criteris d’avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021, davant la situació ocasionada per la Covid-19. [2021/3317]