DOGV Capçaleres

DOGV del 22 març 2021

DOGV de 22/03/2021, Núm 9045

I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport - Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
DECRET 38/2021, de 5 de març, del Consell, de regulació de la Comissió gestora de les proves d’accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià. [2021/2915]

Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
ORDRE 4/2021, de 16 de març, de 2021, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica l’article 6 de l’Ordre 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen a la Comunitat Valenciana la prova d’accés a estudis universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió en les universitats públiques espanyoles. [2021/2840]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2021 les subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2021/2817]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 15 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2021 les subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2021/2854]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de març de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoca el Programa de formació permanent 2021 de l’Escola de l’Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d’entrenadors i entrenadores; tècnics i tècniques esportius; i professionals relacionats amb l’activitat física. [2021/2823]

V. ANUNCIS
C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Informació pública del projecte d’ordre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que estableix els criteris i condicions d’inclusió en la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana i en la llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana. [2021/2567]