DOGV Capçaleres

DOGV del 08 març 2021

DOGV de 8/03/2021, Núm 9036

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2021/2357]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca el procés de selecció d’instituts d’excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. [2021/1959]
RESOLUCIÓ d’1 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’integra en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana un centre de lectura pública municipal de la Comunitat Valenciana. [2021/2009]

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’autoritza una generació de crèdits en el capítol 1 del programa 422.30, Ensenyament secundari, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per import de 4.788.663,46 euros, per ingressos no previstos aprovats per la Conferència Sectorial d’Educació. Expedient 09.001/21-005 i 09.002/21-006 conjunt. [2021/1929]