DOGV Capçaleres

DOGV del 24 juliol 2019

DOGV de 24/7/2019, Núm 8598

II. AUTORITATS I PERSONAL

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació de l’Acord subscrit entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals sobre les condicions per a impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre privat de nova creació d’ensenyaments esportius denominat Técnicos Deportivos La Devesa, a Carlet.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2019-2020.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2019-2020.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament dels centres docents específics d’Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’indica el catàleg d’unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.