DOGV Capçaleres

DOGV del 05 juliol 2019

DOGV de 5/7/2019, Núm 8585

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 3/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix la distribució geogràfica de les escoles oficials d’idiomes i es regulen les seccions i altres ubicacions per als seus ensenyaments.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 2/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen les zones territorials d’actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes i s’estableix la composició per unitats dels centres de titularitat de la Generalitat i de les seues extensions.

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels órgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2017-2018.