DOGV Capçaleres

DOGV del 04 juliol 2019

DOGV de 4/7/2019, Núm 8584

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix autorització d’obertura i funcionament als centres docents privats d’Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’escola infantil municipal de primer cicle denominada Nanos Petanos, de Vallada, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2109, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent estranger International Montessori School of València, a Paterna-la Canyada.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es concedeix l’autorització provisional prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, als centres docents privats que figuren en l’annex.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 26/2019, de 14 de juny, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de revocació de l’autorització del CEE privat EDUCATIO-Dificultades de Aprendizaje y Patologías del Lenguaje de Paterna-la Canyada, amb codi 46018011.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels centres d’educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l’exercici econòmic 2019.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2019-2020 i el procediment de sol·licitud en els centres privats concertats.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’actualitza el model de document administratiu per a formalitzar el concert educatiu de l’Ordre 2/2019, de 17 de gener, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa el règim de concerts educatius i es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana.