Acreditació en llengües estrangeres


En quines llengües puc acreditar-me


Pots acreditar-te en qualsevol de les llengües estrangeres que s’imparteixen en els ensenyaments obligatoris del sistema educatiu valencià (anglés, francés, alemany i italià).

Qui es pot acreditar


Funcionariat de carrera, en pràctiques, interí amb servicis i integrants de les borses de treball sense servicis, pertanyents als cossos de mestres, catedràtics i professors d’ensenyança secundària i de professors tècnics de formació professional.

Qui no cal que s’acredite


El personal docent especialista en una llengua estrangera, ja que es considera acreditat automàticament en l’idioma respectiu.

Quins són els requisits per a poder-me acreditar


  1. La certificació mínima requerida per al Cos de Mestres és el B1 durant solament aquest curs (ja que a partir del curs que ve es requerirà el B2)
  2. La certificació mínima requerida per als Cossos de Secundària, FP, i Ensenyaments de Règim Especial, és el B2.

Hem de tindre en compte que aquesta titulació és la mínima i que també podem aportar certificacions superiors (C1 i C2).

Quins certificats de coneixement de llengües estrangeres són vàlids


El professorat participant haurà de tindre alguna de les titulacions de llengües estrangeres de l’annex I de l’ordre que regula l’acreditació, entre les quals trobem el certificat de nivell avançat de la EOI, la llicenciatura o grau en Filologia de l’idioma corresponent, o en Traducció i Interpretació, i certificacions d’algunes institucions privades (consulteu el llistat de titulacions en l’enllaç que us hem donat).

Quin és el termini per a presentar la sol·licitud


El termini de presentació està permanentment obert.
Periòdicament, o cada quinze dies dels mesos lectius, les comissions d’acreditació publicaran les llistes provisionals d’acreditació.

Quins efectes té haver-se acreditat


En principi, l’administració tindrà en compte l’acreditació en el concurs de trasllats i les adjudicacions.
En les adjudicacions, en un futur es podrà optar a aquelles places que s’impartisquen en anglés aquelles persones que tinguen l’acreditació. La normativa que regula aquest requisit per a cobrir substitucions en centres plurilingües ha passat per mesa, però la Conselleria encara no l’ha publicada.
El paper que jugarà aquesta acreditació en el concurs de trasllats encara està per determinar, però l’administració té la intenció de catalogar algunes places en anglés en tots els nivells educatius. No deixa de ser curiós que no s’hagen catalogat encara les places de secundària en valencià i que ara l’administració pretenga catalogar-les en una llengua estrangera.

Sóc mestra/e i tinc el certificat de capacitació amb un B1 en Anglés/Francés/Italià/Alemany.


Per a aquest curs, no cal que demanes l’acreditació, però de cara al curs que ve hauràs d’acreditar el nivell B2. Si no tens el B2 amb data de l’1 de setembre de 2013, perdràs l’acreditació.

Sóc mestre/a i estic habilitat/ada en Anglés/Francés, he de demanar l’acreditació en Anglés/Francés?


No, no s’hi necessita acreditar-se aquell personal que estiga en possessió de l’especialitat o habilitació en l’idioma corresponent.
És a dir, un/a mestre/a de primària habilitat/ada en Anglés/Francés no la necessita, un/a mestre/a de llengua estrangera d’Anglés tampoc la necessita.

Sóc professor/a de secundària d’Anglés/Francés, he de demanar l’acreditació?


No, no necessita acreditar-se aquell personal docent que estiga en possessió de l’especialitat o habilitació en l’idioma corresponent.
És a dir un/a professora de secundària d’Anglés/Francés no necessita acreditar-se en la llengua de la seua especialitat.

Quin tràmit he de fer per a demanar l’acreditació


T’has de descarregar l’Annex II de l’ordre que regula l’acreditació, que és la sol·licitud, i presentar-la conjuntament amb una fotocòpia compulsada del certificat que acredite la competència en el nivell de llengua que tingues (B2, C1, C2).