DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 desembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 125/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial, de l’escala A2-16-02 educació social de l’Administració de la Generalitat. [2022/11264] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de director econòmic o directora econòmica del Departament de Salut de Torrevieja, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/11313] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

ORDRE 31/2022, de 23 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de modificació de l’Ordre 3/2020, de 7 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre selecció i nomenament de personal interí per a cobrir llocs dels cossos de metges i metgesses forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia en la Comunitat Valenciana, per la qual incorpora procediments excepcionals de selecció de personal interí. [2022/11176] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 126/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial, del cos A2-10 superior de gestió d’enginyeria tècnica de mines, de l’Administració de la Generalitat. [2022/11265] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de director econòmic o directora econòmica de centre A de l’Hospital Doctor Moliner, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/11315] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, per la qual es designa les persones integrants de la nova comissió de valoració com a òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a cobrir en propietat, mitjançant concurs intern, el lloc de direcció del Servei Assistencial Salut Mental, segons les bases i convocatòria establides en la Resolució de 22 de setembre de 2022. [2022/11251] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/11075] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

Ajuntament de Xirivella. Anunci de les bases de dues borses de treball d’arquitectura superior o personal titulat en Grau en Fonaments de l’Arquitectura més màster, grup A1. [2022/11169] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala oficials especialistes (referència CM-04/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, una plaça en el Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia i una altra en la zona d’ampliació del campus de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2022/11080] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció, perfil medi ambient, d’aquesta universitat. [2022/10649] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es rectifica un error en la Resolució de 7 de novembre de 2022, per la qual es convoquen diverses places de professorat contractat doctor en règim d’interinitat, RR 02942/2022. Referència 03098/2022. [2022/11124] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

Ajuntament de Torrevieja. Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat de diverses places per concurs extraordinari. [2022/11094] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

Ajuntament de Xirivella. Anunci de bases específiques d’una borsa de treball d’agent de la Policia Local. [2022/11172] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració general, escala administrativa, d’aquesta universitat. [2022/10647] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fa pública la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat. [2022/11252] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor convocades per la Resolució de 3 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló. [2022/11186] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de diversos caps de servei i secció assistencials del Departament de Salut de València-Clínic-Malva-rosa, que depén de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/11316] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)

RESOLUCIÓ número 988 de 24 de novembre de 2022, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es resol el concurs específic per a la provisió dels llocs de treball número 20, 35, 36, 41, 42 i 43, del subgrup professional A1 de l’Agència, oberts a personal funcionari de totes les administraciones públiques. [2022/11189] (DIARI nº 9481, de 30.11.2022)