DOGV Capçaleres

DOGV del 05 maig 2021

DOGV de 5/05/2021, Núm 9076

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 d’abril de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre. [2021/4532]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 23 d’abril de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-11/2021 per obligacions contretes en 2020. [2021/4706]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2021, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual s’incoa l’expedient per a declarar bé immaterial de rellevància local la Nit dels Fatxos d’Onil. [2021/4142]
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior. [2021/4633]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa de coordinació horària, dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l’Educació Secundària per al curs 2021-2022. [2021/4684]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 23 d’abril de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-12/2021 per obligacions contretes en 2020. [2021/4707]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 23 d’abril de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-13/2021 per obligacions contretes en 2020. [2021/4708]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 23 d’abril de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-14/2021 per obligacions contretes en 2020. [2021/4709]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 d’abril de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització del programa d’immersió lingüística en anglés a distància per al professorat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d’anglés de les EOI de centres públics i concertats situats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2021/4743]