DOGV Capçaleres

DOGV del 26 maig 2021

DOGV de 26/05/2021, Núm 9093

II. AUTORITATS I PERSONAL
  A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen borses de treball específiques per a substitucions temporals de diferents agrupacions professionals funcionarials. [2021/5809]

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomena un nou membre dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents, convocat per Ordre 22/2020, de 23 de novembre. [2021/5878]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització al centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Muntori, de Castalla. [2021/5635]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 14 de maig de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-25/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2021/5823]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 14 de maig de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-26/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2021/5824]