DOGV Capçaleres

DOGV del 20 maig 2021

DOGV de 20/05/2021, Núm 9088

II. AUTORITATS I PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2021-2022, per a personal funcionari de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris. [2021/5535]

  A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2021-2022, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i per al funcionariat docent que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2021/5538]

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés i l’adquisició de noves especialitats a cossos docents, convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre. [2021/5595]

  A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre. [2021/5631]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, de convocatòria per al reconeixement d’entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2021-2022. [2021/5304]