DOGV Capçaleres

DOGV del 14 maig 2021

DOGV de 14/05/2021, Núm 9084

II. AUTORITATS I PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 10/2021, de 13 de maig, per la qual es revoca parcialment l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen el procediment selectiu d’ingrés i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2021/5283]

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2021, de la Direcció General Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució de 28 d’octubre de 2020. [2021/4931]

  B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació, convocat per la Resolució de 28 d’octubre de 2020. [2021/4933]