DOGV Capçaleres

DOGV del 13 maig 2021

DOGV de 13/05/2021, Núm 9083

II. AUTORITATS I PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 22/2020, de 23 de novembre. [2021/4977]


  B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 21/2021, de 8 de març de 2021. [2021/5152]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000055/2021 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/5133]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprova el pla de control de les subvencions destinades a conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. [2021/5166]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoca la prova extraordinària de nivell C1 per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la comissió coordinadora i les comissions examinadores. [2021/5181]