DOGV Capçaleres

DOGV del 12 abril 2019

DOGV de 12/4/2019, Núm 8528

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual, en execució de sentència, s’inclou un aspirant en la llista de seleccionats en el procediment selectiu per a accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari, convocat per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats al centre d’educació infantil de primer cicle María Moñitos, codi 46031362, de Sagunt.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament del centre docent estranger Escuela La Travesía, de la Canyada-Paterna.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats, al centre docent privat d’Educació Infantil de primer cicle Patukos, codi 46035318, de Faura.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’implanten els ensenyaments esportius d’Handbol en l’Institut d’Educació Secundària Monastil, codi de centre 03010156, d’Elda.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desestima el concert d’una unitat d’Integració de Primària del centre privat San Antonio Abad de València, amb codi 46010905.