DOGV Capçaleres

DOGV del 01 abril 2019

DOGV de 1/4/2019, Núm 8519

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de març de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’amplia el segon termini de presentació de sol·licituds de subvencions per a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions d’aquesta conselleria per al període 2016-2019, aprovat per la Resolució de 30 d’agost de 2016.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2019 subvencions a la participació en fires internacionals del sector del llibre.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels centres específics d’educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l’exercici 2019.