DOGV Capçaleres

DOGV del 20 maig 2019

DOGV de 20/5/2019, Núm 8551

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i procediment selectiu per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocats per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics o catedràtiques de Música i Arts Escèniques, convocat per l’Ordre 6/2019, de 28 de febrer.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat Bilingüe My School-Mi Cole, de València, per canvi de denominació específica.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada Mini-Poli de València, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.