DOGV Capçaleres

DOGV del 04 abril 2019

DOGV de 4/4/2019, Núm 8522

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 43/2019, de 22 de març, del Consell, d’aprovació del currículum dels ensenyaments artístics professionals del títol de Tècnic o Tècnica Superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 44/2019, de 22 de març, del Consell, d’aprovació del currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic o Tècnica Superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius d’ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a l’ingrés en els cossos docents de professorat d’Ensenyament Secundari, professorat d’escoles oficials d’idiomes, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d’Arts Plàstiques i Disseny i professorat tècnic de Formació Professional.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a l’ingrés al cos de catedràtiques i catedràtics de Música i Arts Escèniques.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari, i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics i catedràtiques d’Arts Plàstiques i Disseny.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a persones beneficiàries del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2019-2020.