Sistemes de protecció

Guia del Pla de Contingència i Continuïtat en el treball durant les fases de nova normalitat

La Conselleria va publicar el 31 de juliol de 2020 el Pla de Contingència per al curs 2020/21. STEPV ha preparat aquesta guia per si us és d’utilitat, amb preguntes i respostes

STEPV

dimecres 12 agost 2020 10:27 h

Descarrega’t ací la guia en pdf

CENTRES I PROFESSORAT

Qui realitza el pla de contingència de cada centre?
La direcció de cada centre educatiu incorporarà i implantarà, d’acord amb les seues necessitats, les mesures corresponents, a fi de completar les que ja tingueren implantades, que tindrà efecte per al curs 2020-2021. Ha de convertir-se en un document pràctic que reculla les especificitats de cada centre.
És una proposta general i variable segons les instruccions sanitàries i ha d’anar adequant-se amb mesures concretes a cada moment de la crisi. La direcció del centre elaborarà la seua actualització del pla de contingència amb les mesures de seguretat i prevenció que corresponguen en cada moment de la crisi sanitària.
En quins centres s’ha d’aplicar?
Serà aplicable en tots els centres educatius públics i concertats que imparteixen els ensenyaments reglats.  Els centres dependents de l’administració local elaboraran les seues actualitzacions del Pla de Contingència tenint en compte l’indicat en aquest Pla i en funció del que establisquen els seus respectius serveis de prevenció.
Qui ens pot oferir ajuda o assessorament?
La inspecció d’educació, els serveis i unitats de les direccions territorials i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi de la Generalitat donaran suport als centres en la implementació i seguiment de les noves mesures establides en aquesta actualització i del pla elaborat.  Als centres concertat els seus serveis de Prevenció.
S’ha d’establir un canal de coordinació amb les empreses concurrents?
S’establiran reunions obligatòries amb les empreses concurrents, sobre: les distàncies de seguretat i els accessos alternatius per a evitar aglomeracions, verificació dels canals de compra, subministrament, ús, informació i manteniment.
Qui dota d’EPIS i del material necessari?
A partir de l’inici de curs els centres docents hauran de fer la previsió de compra dels equips de protecció i materials necessaris d’acord amb les especificitats del centre.
Qui ha de ser coneixedor del Pla?
Serà actualitzat per a inici del curs i difós a les persones amb responsabilitats en la seua execució i a tot el personal delegat de prevenció. Així mateix, s’informarà del seu contingut al personal empleat públic, a l’alumnat i les seues famílies.
Es facilitarà una còpia del Pla actualitzat a la corresponent Direcció Territorial per a la informació dels Comités de Seguretat i Salut i es publicarà en la pàgina web del centre per al coneixement de tota la comunitat educativa.
Qui és el responsable de la redacció i aplicació del Pla?
El Director/ra del centre. La direcció del centre podrà designar persones responsables per a tasques concretes d’implementació del Pla.
A qui podem identificar com a persones responsables del seguiment i control de la implantació del Pla?
Al personal tècnic de l’INVASSAT assignat per a proporcionar el suport dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).
La limitació del contacte físic es mantindrà?
S’haurà de mantindre una distància interpersonal d’1,5 metres o mitjançant l’ús de màscara higiènica o quirúrgica, quan no es puga mantindre la distància recomanada i/o conformant grups de convivència estable.
Com podem evitar la transmissió?
La higiene adequada de mans i la higiene respiratòria (esternudar i tossir en l’interior del colze i utilització de mocadors de paper) són mesures bàsiques per a evitar la transmissió.
Neteja i ventilació. La neteja i desinfecció d’aules, espais comuns i instal·lacions i, la ventilació freqüent dels espais de convivència seran objecte d’especial atenció.
La protocol·lització per a un adequat i primerenc maneig d’una situació de sospita o aparició d’un cas.
El personal vulnerable s’incorporarà al seu lloc de treball l’1 de setembre?
Grups vulnerables a la COVID-19 (persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida, embaràs i majors de 60 anys) podran incorporar-se sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no incorporar-se. En cas de dubte, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals avaluarà la situació clínica d’aquest personal, emetent el corresponent informe. S’haurà de demanar la valoració pel departament de personal de cada Conselleria.
Alacant: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
Valencia: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
Castelló: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
He d’incorporar-me al centre si presente simptomatologia com a febre o tos?
No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que presenten a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb el COVID-19.
No s’haurà d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de risc per a la mateixa persona i la resta de l’alumnat.
Tampoc podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que estiguen l’aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per la COVID-19, o que es troben en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
Quin es el telèfon d’atenció COVID?
S’haurà de contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga. També es pot demanar consulta a través de cita web.
Quin és el telèfon de comunicació per a l’alumnat si presenta símptomes relacionats amb la COVID?
Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb el COVID-19, s’haurà de contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga. També es pot demanar consulta a través de cita web.
S’informarà d’aquesta circumstància al centre.

INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT

L’alumnat ha d’incorporar-se al centre si presenta simptomatologia com a febre o tos?
S’indicarà a les famílies que no pot acudir al centre l’alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Per a això, les famílies vigilaran l’estat de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu.
Les famílies hauran d’emplenar una declaració responsable?
Sí, serà elaborada conjuntament per la Conselleria de Sanitat universal i Salut pública i la Conselleria d’Educació Cultura i Esport, per a garantir el seu compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l’alumnat,
L`alumnat més vulnerable pot acudir al centre?
L’alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerable per a la COVID-19 (com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no assistir.
La no assistència del l’alumnat més vulnerable li computarà com a falta?
A l’efecte del protocol per a la prevenció i control de l’absentisme escolar i del nombre màxim de faltes d’assistència permeses, les absències derivades de l’aplicació de les anteriors mesures es consideraran sempre justificades.

COORDINACIÓ QUE S`HA DE REALITZAR

La direcció del centre establirà els canals de comunicació al centre educatiu perquè qualsevol personal empleat públic i alumnat que presente simptomatologia (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19 i aquell que ha estat en contacte estret sense guardar la distància de seguretat d’1,5 metres durant un temps d’almenys 15 minuts, ho comunique.
Com s’ha de procedir?
S’assegurarà un procediment per a separar l’alumnat o personal treballador amb símptomes en el centre educatiu i un procediment d’informació als pares i mares. S’habilitarà una dependència o local d’aïllament temporal en cada centre educatiu, dotada dels recursos materials necessaris.
Que s’ha de fer quan l’alumnat inicia símptomes o aquests siguen detectats per personal del centre?
Es traslladarà a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat de 6 o més anys i una altra per a la persona adulta que la cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors i, per si l’alumne no es pot posar una màscara quirúrgica, es disposarà de màscares de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús.  Tot el material de protecció haurà de disposar-se dins d’una caixa estanca. S’ubicarà en una sala per a ús individual, triada prèviament, pròxima a un lavabo, que compte amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb bossa, on tirar la màscara i mocadors d’un sol ús. Es procurarà que en aquest espai hi haja el mínim material possible i s’hagen retirat tots els objectes que puguen dificultar després una bona neteja. S’avisarà a la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 900300555, perquè s’avalue el seu cas.
Què s’ha de fer quan una persona treballadora inicia símptomes o aquests siguen detectats per personal del centre?
Les persones treballadores que inicien símptomes, es retiraran a un espai separat i es posaran una màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals o amb el telèfon de referència 900300555 i seguiran les seues instruccions.
En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar s’avisarà al 112.
S’haurà de proporcionar informació i formació a l’alumnat i al personal del centre sobre les mesures contemplades en el Pla?
Sí. Es recomana realitzar un recordatori a l’inici del matí sobre les mesures bàsiques fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat escolar.
Es recordaran també a l’entrada i eixida del centre les indicacions sobre: horari d’entrada, acompanyament de pares i mares a l’entrada, mitjans de protecció respiratòria adequats per a estar en el centre, desinfecció de mans a l’entrada, entre altres.
S’informarà a través de diversos mitjans sobre: les mesures d’higiene personal, periodicitat de la rentada de mans en el centre, mesures d’etiqueta respiratòria, la necessitat d’evitar compartir objectes (material escolar) o establir neteja després de l’ús d’útils i/o eines, i distància de seguretat que hauran de mantindre.

TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU


Es obligatori l’ús de màscares?

Sí. L’ús de la màscara és obligatori per a les persones majors de 6 anys i recomanat per a majors de 3 anys, durant el trajecte fins a arribar al centre educatiu o parada. Es recomana que el servei de transport, amb la coordinació del centre educatiu, dispose de màscares per a proporcionar a l’alumnat en cas necessari (oblit, deterioració, caiguda a terra, etc.).
No serà obligatori en els següents suposats:
a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara.
b) Persones en les quals l’ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
c) Causa de força major o situació de necessitat.
Com asseure’s en l’autobús escolar?
S’assignarà i s’organitzarà la distribució dels alumnes dins del transport limitant les interaccions físiques, prestant especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.
Com s’assignen els seients?
L’assignació de seients es fixarà a principi de curs i quedarà reflectida en un document per part de la persona acompanyant del servei i es mantindrà durant tot el curs acadèmic. L’alumnat usuari de transport esperarà en les parades, mantenint la distància física i en ordre per a accedir al vehicle en fila i per la porta de davant. Es reservarà l’inici de la cua a les persones que ocuparen els seients de darrere. La baixada es farà en l’ordre, sense aglomeracions i evitant contactes.

DESPLAÇAMENTS

Com ens hem de desplaçar dins del centre?
Com a norma general, es mantindrà una distància interpersonal d’almenys d’1,5 metres en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu.
Es recomana prioritzar, sempre que siga possible, l’ús dels espais a l’aire lliure per a la realització de les activitats educatives i d’oci.
Com es realitzaran les entrades i eixides al centre educatiu?
Sempre que siga possible s’establiran zones d’entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades. A més, s’han de programar entrades i eixides escalonades per a evitar aglomeracions.
Per als menors acompanyats de familiars pot resultar d’interés pràctic, assenyalar una distància a 2 o més metres de l’accés al recinte, des d’on poder deixar als xiquets i xiquetes perquè accedisquen de manera autònoma al centre. Si és necessari, s’organitzaran cues amb senyalització de la distància recomanada.
Es pot desplaçar el alumnat pel centre educatiu?
Es reduirà al mínim els desplaçaments de grups d’alumnat pel centre facilitant en la mesura del possible que siga el professorat qui acudisca a l’aula de referència o realitze les seues sessions de manera telemàtica en el cas dels grups estables de convivència.
En la mesura del possible, s’evitarà tocar els passamans o baranes.
En les escales es pot recomanar deixar una distància de quatre escalons entre persones que pugen o baixen.
L’ús de màscara serà obligatori quan en el desplaçament pel centre no es puga garantir la distància d’1'5 metres entre alumnes.

REUNIONS AMB FAMÍLIES

Es poden realitzar tasques de gestió administratives i reunions imprescindibles amb personal aliè al centre que s’hagen de realitzar en el centre educatiu?

S’hauran d’establir els mitjans telemàtics necessaris a fi d’evitar la concurrència de pares i mares en el centre educatiu. En el cas que siga necessària l’atenció presencial, s’establirà un sistema de cita prèvia, indicant-li el dia i l’hora d’atenció.
Tindran l’obligació d’entrar al centre amb màscara respiratòria i el públic en general haurà de quedar-se en l’exterior de l’edifici guardant la distància de seguretat.
És obligatori l’ús de mascaretes de protecció?
Alumnat:
Educació infantil: la màscara no és obligatòria.
Educació Primària: màscara no obligatòria sempre que s’estiga amb el grup de convivència estable. Ús obligatori fora del grup de convivència estable.
A partir d’Educació Secundària: ús obligatori de màscara quan no es puga mantindre una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres. No serà necessària quan estiguen asseguts en els seus pupitres a una distància d’almenys 1,5 m.
En el transport escolar col·lectiu el seu ús és recomanable per als majors de 3 anys i obligatori a partir dels 6 anys.
Professorat:
Educació Infantil i Primària: de manera general, per al tutor voluntari quan estiga amb el grup de convivència estable, i ús obligatori fora del grup.
Educació Secundària: obligatòria i mantenint la distància interpersonal d’almenys 1,5 metres.
La resta de professionals requerirà ús obligatori de màscara.
El centre comptarà amb màscares quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie símptomes?
Sí, comptarà amb màscares higièniques/quirúrgiques per a tot el personal treballador del centre, en cas de necessitat disposarà de màscares higièniques/quirúrgiques per a l’alumnat (oblit, deterioració o altres contingències)
En general, no serà recomanable el seu ús en: menors de 3 anys (contraindicat en menors de 2 anys per risc d’asfíxia), persones amb dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara, persones amb discapacitat o amb situació de dependència que els impedisca ser autònomes per a llevar-se la màscara, persones que presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, quan es desenvolupen activitats que dificulten o impedisquen la utilització de màscares i quan les persones estiguen soles.
El personal aliè al centre de treball, el personal concurrent en el centre de treball, l’alumnat i tot el personal treballador del centre haurà de portar màscara de protecció respiratòria?
Sí a excepció de l’indicat en el paràgraf anterior. S’haurà de garantir els equips de protecció respiratòria per al personal treballador del centre educatiu.
Cal usar guants?
No és recomanable de manera general, però sí en els casos de manipulació de paper, maquinària, aliments, canvi de bolquers i tasques de neteja.

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES

Com es realitzarà la comunicació amb les famílies?
La comunicació amb les famílies i responsables legals de l’alumnat o d’aquests amb el professorat o equip directiu es realitzarà de manera preferent per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitarà que el màxim de gestions puga realitzar-se de manera telemàtica.
S’evitaran gestos d’afecte o cortesia social amb els usuaris que suposen contacte físic, inclòs el fet de donar la mà.

REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I GRUPS EDUCATIUS DEL CENTRE

Com s’organitzen els Grups de Convivència Estable (o grups bombolla»)?
A les aules que no siguen grup de convivència estable (GCE) es calcularà la distància entre llocs escolars i es reorganitzaren els espais de manera que l’alumnat compte amb una separació d’almenys 1,5 metres entre persones.
En Educació Infantil i fins a segon curs d’Educació Primària, tindran un màxim de 20 escolars i podran estar configurats amb alumnat de fins a tres nivells educatius.
En 1r i 2n curs d’Educació Primària aquests grups tindran un màxim de 20 escolars i podran estar configurats amb alumnat de dos nivells educatius consecutius.
En els cursos de 3r, 4t, 5é i 6é d’Educació Primària, els centres podran adoptar la seua organització mitjançant grups de convivència estable (GCE) de l’alumnat o mitjançant grups en els quals s’ha de respectar la distància mínima interpersonal de seguretat d’1,5 metres.
L’organització dels cursos configurats com GCE tindran un màxim de 20 escolars i podran estar configurats amb alumnat de dos nivells educatius consecutius.
L’organització els cursos no configurats com GCE es conformarà respectant la distància mínima interpersonal d’1,5 m. Els centres utilitzaran les aules/espais més grans per a situar aquests grups i ajustaren el número màxim d’alumnat que cap en cada grup. En aquest cas l’aforament (nombre de persones que poden estar en una sala) es determinarà dividint la superfície de l’aula (m²) per 2,25.
Les persones membres dels grups de convivència estables podran socialitzar i jugar entre si?
Sí, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta ni usar màscara.
El personal docent i no docent que no forme part del grup de convivència estable haurà de portar màscara?
Sí, i mantindrà la distància interpersonal.
Es pot augmentar el nombre d’alumnes en GCE?
En aquells centres que no disposen dels espais es podrà flexibilitzar el màxim de 20 alumnes dels GCE podent arribar, excepcionalment, fins a 25.

EDUCACIÓ ESPECIAL

Com s’organitzen els Centres d’Educació Especial?
S’organitzaran per tutories i a més, hauran de crear «nuclis de convivència» per etapes o segons el criteri que establisca la direcció de cada centre. L’alumnat d’un mateix nucli de convivència podrà compartir: activitats en grup, pati, menjador, etc.
Quin serà el nombre total d’alumnes per «nucli de convivència»?
Serà, aproximadament, de 20 alumnes.
Assignació «nucli de convivència»?
Els centres que compten amb més d’un o d’una fisioterapeuta assignaran a cada professional alumnat d’un mateix «nucli de convivència». Els centres que compten amb un únic fisioterapeuta, atendrà a tot l’alumnat designat. El personal educador d’educació especial compartit amb diversos grups realitzarà les seues funcions de manera fixa en els agrupaments que es determine, d’un mateix «nucli de convivència».
Com intervé el professorat de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge?
Realitzaran la seua intervenció sempre amb l’alumnat del mateix «nucli de convivència».
L’alumnat sí que podrà interactuar amb el grup de referència sempre que es respecte la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.
Com s’organitza l’entrada i eixida de l’alumnat?
S’organitzarà l’entrada i eixida de manera que un membre del personal acompanyarà a cada alumne/a la seua aula de referència, si no és autònom per a anar només.
I els desplaçaments pel centre educatiu?
Es comptarà amb un horari i organització que possibiliten que els grups no coincidisquen alhora en els desplaçaments.

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR


Com s’organitza la higiene en el menjador?

Abans de menjar s’ha de realitzar una rentada de mans amb aigua i sabó i repetir a la finalització d’aquesta.
No es pot compartir aliments, estris, ni begudes.
Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.
S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar.
Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, després de cada torn i en acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el major temps possible.
Es poden utilitzar de les mateixes aules per a menjar?
Mantenint l’estructura dels grups estables de convivència en Educació Infantil i Primària
Per a això cada classe, en la mesura del possible, hauria de tindre el seu propi carret amb tots els utensilis: plats, pitxers i safates per a servir el menjar.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES, ESCOLA MATINERA I ACTIVITATS AL CENTRE I FORA DEL CENTRE

De manera general es mantindran les següents mesures de prevenció, higiene i protecció:
Activitats complementàries i extraescolars
Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d’un registre amb la relació de l’alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s’haurien d’aïllar.
Higiene del centre educatiu
La direcció del centre coordinarà amb els responsables de l’empresa o amb el personal empleat públic corresponent, la neteja i desinfecció
Es col·locarà dispensador de gel desinfectant a les aules.
En els centres es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia.
Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació, sobretot en aquells utilitzats per més d’un treballador.
S’evitarà la utilització de material compartit, i si no poguera evitar-se, es procedirà a la seua neteja i desinfecció després de cada ús.
Es faran tasques de ventilació periòdica de les instal·lacions, mínim 5 minuts, de manera diària i sí que pot ser diverses vegades al dia. Es reforçarà la neteja dels filtres de l’aire i s’augmentarà el nivell de ventilació dels sistemes de climatització, en el seu cas, per a aconseguir una major renovació de l’aire millorant la qualitat d’aquest.


Comentaris

Alejandro Vazquez Felipe

13 agost 2020 / 00:49 h

Indignante. La OMS nos advierte que este virus se mantiene en suspensión durante mucho tiempo en espacios cerrados. Tener un grupo de alumnos en un aula sin usar mascarillas durante horas y horas es garantizar el contagio colectivo. Nunca antes clamaba la cielo la necesidad de movilizarse para evitar este “sálvese quien pueda” al que nos somete la administración con la indiferencia de los sindicatos. No quiero ni pensar en la cantidad de profesores que van a caer como moscas, tal y como ya ha ocurrido con el personal sanitario. Indignante.


Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

Com serà el curs 2020/21?

26 juny 2020 / 19:15 h