Polítiques educatives

El Sindicat es reuneix amb la nova directora de l’ISEA

STEPV agraeix la predisposició al diàleg de la nova directora i la seua receptivitat en algunes de les propostes del Sindicat.

Representants de STEPV amb Fani Blanch, directora de l'ISEA

dijous 23 novembre 2023 17:34 h

Dimecres 22 de novembre de 2023, una delegació de STEPV s’ha reunit a la seu de l’ISEA amb la seua nova Directora, Fani Blanch, per traslladar tota una bateria de temes que s’haurien d’anar aclarint, negociant i tractant en meses de negociació i/o grups de treball al llarg del present curs.

El Sindicat ja havia plantejat a una reunió prèvia amb la presència del Conseller i tot l’equip de la Secretaria Autonòmica d’Universitats, M. Esther Gómez Martín, les qüestions més generals que depenen no únicament de l’ISEA sinó també d’Universitats, esperant que ara que la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació integra directament els Ensenyaments Artístics Superiors es dinamitze i facilite la comunicació interna i la resolució de les diferents qüestions de manera compartida.


Entre eixes qüestions tractades de manera superficial figuraven temes com ara :
- Ubicació dels Ensenyaments Artístics Superiors en el context del espai europeu d’ensenyaments superiors i les seues relacions i imbricacions amb la universitat.
- Posicionament respecte al projecte de Llei d’Ensenyaments Artístics.
- Traspàs del Personal Docent i PAS que actualment continua depenent de la Direcció General de Personal (Transitòria 2ª Decret 173/2020 ROF Conselleria, Ordre conjunta Conselleria/Universitats).


Al voltant d’eixos temes més generals la Directora ha confirmat que a nivell estatal ja s’està treballant en la reactivació de la Llei d’Ensenyaments Artístics i que Jose Manuel Bar continua com a Secretari d’Estat d’Educació i al capdavant de l’evolució de la Llei, aturada fins ara per la dissolució de les Corts. La Confederació STEs, de la qual STEPV en forma part, ja ha reactivat el seu grup de treball per anar treballant les propostes i avanços de la Llei en les seues diferents etapes.


Pel que fa al traspàs de Personal Docent i PAS de l’ISEA, la Directora ha informat que efectivament ja estan treballant de manera conjunta amb Universitats en la línia d’assumir la gestió del personal. Tot i així, es tracta d’una qüestió complexa i que requereix moviments progressius ja que d’entrada s’han de dotar de pressupostos i de més personal per tindre capacitat administrativa i organitzativa al propi ISEA.


A banda d’eixos temes replantejats avui amb eixes actualitzacions, a la reunió s’han exposat diferents assumptes pendents dependents més directament de l’ISEA, entre ells:
- Ordre desenvolupament del ROF: El Sindicat ha reiterat la necessitat de reprendre eixe treball inacabat i de reflectir de manera clara al contingut de l’Ordre qüestions que ara continuen indefinides com ara els criteris per la tria d’horaris. STEPV ja va manifestar a les reunions del grup de treball amb l’anterior direcció que s’hauria de buscar un equilibri entre drets laborals i criteris pedagògics i organitzatius però no deixar en mans de cada centre un aspecte que s’hauria de regular mínimament a l’ordre de desenvolupament. Actualment les normatives relacionades, com ara el ROF o les Instruccions d’inici de curs, es limiten a determinar que cada centre establirà eixos criteris i que “l’ordre de preferència per a l’elecció d’horaris i assignatures estaran incloses en les Normes d’organització i funcionament de cada centre”.


Altres qüestions relatives a l’Ordre de desenvolupament que el Sindicat continua reivindicant són la inclusió i determinació a eixa norma de les hores de reducció horària del professorat corresponent a cada càrrec i que es clarifique quins càrrecs, tasques i coordinacions són o no reconegudes a tots els efectes. Si això haguera estat determinat i escrit negre sobre blanc s’haurien evitat molts problemes i moltes incògnites relacionades amb l’actual concurs de trasllats, ja que tant el professorat com els centres i els equips directius han sigut víctimes d’eixa indefinició durant tot el termini d’entrega de mèrits que finalitzava ahir. També relacionat amb les coordinacions, el Sindicat ha tornat a traslladar la necessitat d’implementar la figura de coordinació de Salut i Prevenció de Riscos Laborals a tots els centres amb la corresponent descàrrega horària i reconeixement a tots els efectes.


De la mateixa manera el Sindicat continua reivindicant una millora de la democràcia als centres i una revisió de les funcions i competències dels claustres. Per una altra banda queda pendent continuar desenvolupant, clarificar i millorar totes les qüestions relatives a la tasca investigadora del personal docent en aquests ensenyaments i parlar dels criteris per la seua acreditació i si aquesta acreditació ha de venir per part de l’AVAP o del mateix ISEA, o de tots dos organismes de manera coordinada. En eixe sentit, des de l’ISEA se’ns ha informat que ja tenen programades algunes reunions del Consell de Direcció per continuar evolucionant en el sistema de nivells d’acreditació que s’havia iniciat el curs anterior i el seu encaix amb l’AVAP, entre altres qüestions relacionades.


En tot cas, el Sindicat ha demanat que abans de donar llum verda al treball que es va anar fent sobre l’ordre de desenvolupament del ROF es torne a revisar i “negociar” el document per introduir millores i puntualitzacions en les qüestions enumerades als paràgrafs anteriors i moltes altres, com ara la introducció de la figura del defensor de la comunitat de l’ISEA recollida als Estatuts.


- Infraestructures i centres d l’ISEA. STEPV ha traslladat la necessitat de fer actuacions de millora immediates a tos els centres prioritzant algunes situacions realment dramàtiques com ara el estat de l’Escola Superior d’Art Dramàtic que comparteix instal·lacions amb els Conservatoris Superior i Professional de Dansa que necessitarien un nou espai en condicions que es reclama des de fa anys. El Sindicat ha traslladat un escrit de l’alumnat de l’ESAD reflectint també eixa realitat des del seu punt de vista.


Altres centres en estat lamentable que també requereixen actuacions immediates son l’Escola D’Art i Superior de Disseny d’Alacant o els Conservatoris Superiors de Música i Dansa de la mateixa localitat, l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Oriola, l’EASC de Manises… En qualsevol cas millores i actuacions en requereixen tots i cada un dels centres dependents de l’ISEA i en eixe sentit el Sindicat ha demanat a la nova direcció una planificació i calendarització d’actuacions al respecte.


-Obertura borses. STEPV ha tornat a plantejar la necessitat d’obrir borses de treball de moltes especialitats que ara mateix no existeixen i que es van cobrint amb la contractació de professorat especialista contravenint el principi d’especialitat i les normatives d‘atribució docent dels diferents RD i per una altra banda convocar també totes aquelles especialitats que, tot i existir, estan exhaurides amb totes les problemàtiques que això comporta de places desertes i alumnat sense el professorat adient i corresponent en temps i forma. Des de l’ISEA afirmen compartir eixa visió de la situació i estar treballant ja en eixa línia. Per una altra banda, per aquelles circumstàncies en les que sí es fa un bon us normatiu de la figura de professorat especialista el Sindicat continua reclamant una millora de les seues condicions laborals.


-Actualització, revisió i negociació dels requisits establerts per Difícil Cobertura. Relacionat amb el punt anterior, el Sindicat ha tornat a recordar que els procediments de difícil cobertura s’han convertit en una manera completament desordenada d’entrar a les borses de treball i que el sistema natural hauria de ser el de convocatòries i obertures de borses. En eixe sentit, per aquelles especialitats per les quals siga necessària la superació d’una prova d’aptitud, és evident que eixa prova hauria de ser superada de manera prèvia a la entrada a borsa per evitar així moltes problemàtiques que es produeixen a posteriori i en part per eixe motiu. STEPV ha demanat doncs que es produïsca eixa revisió i negociació atenent també als requeriments i observacions dels centres i departaments de cada especialitat.


-Proves d’aptitud personal docent procedent de Difícil Cobertura i Oposicions pendents. Amb el curs actual ja farien 5 cursos que les persones que han entrat per eixes vies al sistema continuen sense haver superat la prova d’aptitud preceptiva per consolidar en la borsa de l’especialitat corresponent ja que ni Conselleria ni l’ISEA les han convocades. És una qüestió que continua pendent i a la qual se li ha de buscar una solució cada vegada més complexa pel temps que ha passat i per l’acumulació de persones afectades. Únicament dels centres dependents de l’ISEA hi ha unes 160 persones però a això se li ha de sumar el personal de la resta de cossos (conservatoris professionals de música i dansa, Formació Professional i EOI). És per això que el Sindicat ha plantejat la necessitat de convocar una mesa de negociació especifica amb les direccions generals responsables dels diferents ensenyaments i la direcció general de personal docent, per buscar solucions al llarg del curs actual i quan abans millor.


- Concurs de trasllats: STEPV ha volgut reiterar a l’ISEA les demandes fetes a Conselleria sobre alguns aspectes del Concurs de Trasllats: Que pels cossos docents de música i arts escèniques i pel professorat de música de Secundària siga reconeguda com a formació permanent la impartida als Conservatoris de la xarxa pública de Conselleria, tal i com es va determinar pel concurs de mèrits. Que es faci públic el barem que utilitzarà la comissió de baremació per valorar els mèrits artístics i literaris (apartat 6.3) detallant i quantificant el valor de cada concepte al menys de manera genèrica (premis, composicions, coreografies, exposicions, partitures, concerts…), que sigui públic i transparent. Que pels cossos pel quals siga requisit acreditar la capacitat de tutela (Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques) es considere acreditada per la via dels 12 mesos treballats al cos, tal i com es va fer pel concurs de mèrits, i la resta puga ser computada com a mèrit, ja siga el Doctorat, el DEA o el Màster, per evitar així greuges comparatius que podrien derivar molt fàcilment en recursos i contenciosos.


Altres reivindicacions plantejades per STEPV:


-Implementació dels estudis de Grau Conservació i Restauració de Bens Culturals
-Màsters a distància o semipresencials (la directora ha afirmat estar oberta a treballar en eixa direcció per la part d’ensenyaments més teòrics)

-Continuïtat estudis professionals i superiors en determinades especialitats i localitats (música antiga...) El Sindicat ha traslladat una proposta per assegurar de manera coordinada eixa continuïtat i connexió entre els dos nivells que ara mateix no existeix.

-Places a concurs, el Sindicat ha demanat que des de l’ISEA comencen ja a fer una prospecció de places disponibles pel concurs de trasllats donades les circumstàncies especials del concurs actual i que es faci un esforç en oferir el màxim de places.

-Cobrament del Complement del cos de Catedràtics. STEPV ha tornat a traslladar l’errada en el cobrament del complement del Cos de Catedràtics que afecta a una part del professorat; a priori hauria de quedar resolt amb el pagament de la nòmina del mes de novembre.


El Sindicat celebra el tarannà i coneixement de la nova Directora de les diferents problemàtiques d’aquests ensenyaments i dels seus centres malgrat la seua recent arribada al càrrec. Un coneixement que pot estar lligat a la seua anterior condició de directora d’un conservatori professional de música però també, per altra banda, a l’assessorament de l’anterior equip de l’ISEA que continua formant-ne part.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR