DOGV Capçaleres

DOGV del 09 agost 2021

DOGV de 09/08/2021, Núm 9146

III. ACTES ADMINISTRATIUS

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, cultura i Esport, per la qual s’autoritza una transferència de crèdit per import de 400.000 euros, del capítol II del programa 421.60 Formació del professorat, al capítol II del programa 452.10, Llibre, arxius i biblioteques. [2021/8277]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza una transferència de crèdit per import de 635.000,00- euros, des la línia genèrica de subvenció s0829 «Menjadors Escolars», capítol IV, programa 422.20 Ensenyament Primari a la línia genèrica de subvenció S3140 «Menjadors Escolars», capítol IV, programa 422.30 Ensenyament Secundari. [2021/8284]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza la reobertura de la línia de subvenció genèrica S8589 ajudes econòmiques destinades a facilitar la reactivació dels centres d’educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la comunitat valenciana, del capítol iv, programa 422.20 ensenyament primari, per import de 1.844,42 euros, a fi de donar compliment a obligacions procedents d’exercicis anteriors. [2021/8290]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es fa pública la relació dels plans d’activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs escolar 2021-2022. [2021/8325]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de juliol de 2021, de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els criteris per a determinar la classificació, a efectes retributius, dels centres superiors d’ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat, dependents de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i s’aprova la seua classificació per al curs 2020-2021. [2021/8528]