DOGV Capçaleres

DOGV del 04 agost 2021

DOGV de 04/08/2021, Núm 9143

II. AUTORITATS I PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència, s’inclou una aspirant en la llista de persones seleccionades en el procediment selectiu per a ingrés a cossos docents, convocat per l’Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2021/8450]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d’Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica. [2021/8421]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 23 de juliol de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament ERESAR/2020/06R03/7 per obligacions contretes en 2019. [2021/8459]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 23 de juliol de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament ERESAR/2021/06R03/54 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2021/8461]