DOGV Capçaleres

DOGV del 05 agost 2021

DOGV de 05/08/2021, Núm 9144

II. AUTORITATS I PERSONAL
  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se cita els interessats en el procediment abreujat número 143/2021 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/8504]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat Playschool, de Torrent, per canvi de titularitat. [2021/8018]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat La Papallona, de València-Castellar-Oliveral, per canvi de titularitat. [2021/8327]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat Picapedra, d’Alacant (codi 03018431). [2021/8328]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil de primer cicle denominat Los Girasoles Alejandria, a Elx-Torellano (codi 03021245). [2021/8329]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’integra en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana un centre de lectura pública municipal de la Comunitat Valenciana. [2021/8029]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de sol·licitud d’accés al règim de concerts, renovació, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2021. [2021/8291]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual se seleccionen els instituts que conformen la Xarxa d’Instituts d’Excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. [2021/8339]