DOGV Capçaleres

DOGV del 20 febrer 2019

DOGV de 20/2/2019, Núm 8490

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 15/2019, de 15 de febrer, del Consell, de nomenament del president del Consell Social de la Universitat d’Alacant.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 16/2019, de 15 de febrer, del Consell, de nomenament del president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 17/2019, de 15 de febrer, del Consell, de nomenament del president del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 18/2019, de 15 de febrer, del Consell, de nomenament de la presidenta del Consell Social de la Universitat de València - Estudi General.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 19/2019, de 15 de febrer, del Consell, de nomenament de la presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de València.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats al centre docent privat d’Educació Infantil de primer cicle Valentia, codi 46030795, de la Pobla de Vallbona.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Lope de Vega, d’Elx.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.