DOGV Capçaleres

DOGV del 26 febrer 2019

DOGV de 26/2/2019, Núm 8494

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés al cos de catedràtiques i catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per l’Ordre 15/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes, convocat per l’Ordre 14/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa i l’Educació Secundària per al curs acadèmic 2019-2020.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es crea el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) d’Alcoi.