Estabilitat i consolidació del professorat interí

Professorat interí: estabilitat i consolidació ja!

STEPV, davant d’una situació inacceptable i extraordinària de temporalitat, demana l’aplicació d’un procés de consolidació mitjançant una llei del Govern Valencià que consistisca únicament en la valoració de mèrits.


Proposta d’estabilitat i consolidació del professorat interí

Intersindical Valenciana, de la qual forma part STEPV, i altres sindicats, van signar amb l’administració un acord de legislatura en la Mesa General de la Funció Pública el passat 9 de juny.
En l’esmentat acord es reconeix que el percentatge de temporalitat en tots els sectors de la funció pública valenciana (i també en educació) està en uns nivells inacceptables i que cal ofertes àmplies d’ocupació per a posar-hi remei.
L’acord de legislatura insta a “negociar sectorialment els mecanismes de reducció de la temporalitat que pertoquen en cada cas, inclosos els processos de consolidació d’ocupació temporal previstos en la disposició transitòria quarta del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), i en la legislació i jurisprudència de la UE”.
La disposició transitòria quarta del TREBEP diu: “Les administracions públiques poden efectuar convocatòries de consolidació d’ocupació a llocs o places de caràcter estructural corresponents als seus diferents cossos, escales o categories, que estiguen dotats pressupostàriament i estiguen ocupats interinament o temporalment amb anterioritat a l’1 de gener de 2005.” (...) “Els processos selectius s’han de dur a terme de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 61 d’aquest Estatut”.
Els apartats 1 i 3 de l’article 61 del TREBEP diuen:

“1. Els processos selectius han de tenir caràcter obert i garantir la lliure concurrència, sense perjudici del que està establert per a la promoció interna i de les mesures de discriminació positiva que preveu aquest Estatut.
3. Els processos selectius que incloguen, a més de les proves de capacitat preceptives, la valoració de mèrits dels aspirants només poden atorgar a aquesta valoració una puntuació proporcionada que no pot determinar, en cap cas, per si mateixa el resultat del procés selectiu”.


Però en l’apartat 6, diu: “Només en virtut de llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que ha de consistir únicament en la valoració de mèrits”.
Per tant, la proposta de STEPV és que davant d’una situació inacceptable i extraordinària de temporalitat apliquem un procés de consolidació (però no només de les places estructurals anteriors a 1 de gener de 2005, qüestió que caldria modificar al TREBEP)3 mitjançant una llei del Govern Valencià i que consistisca únicament en la valoració de mèrits.


Cal exigir

  1. La convocatòria de processos de consolidació a l’empara de la DT4a del TREBEP.
  2. Inclusió a aquestes convocatòries del percentatge de places vacants que ja ho estigueren a data d’1 de gener 2005 (com a mínim, perquè és el que permet la llei).
  3. Les convocatòries han de contemplar la possibilitat d’establir mecanismes d’accés diferenciat pel personal interí i el personal d’accés lliure per la provisió de les places vacants a 1 de gener de 2005 i de la resta de vacants.
  4. Les proves selectives en el processos de consolidació versaran sobre les tasques i funcions específiques del lloc de treball a proveir, sense descartar la possibilitat de la realització de processos selectius pel sistema de concurs.
  5. En qualsevol cas, als barems de mèrits, es discriminarà positivament al personal interí valorant els serveis prestats i l’experiència al lloc de treball més enllà de les previsions normatives ordinàries i amb els límits establerts per la jurisprudència en la matèria.
  6. Donada l’especificitat normativa i les diferents situacions de l’ocupació temporal a cadascun dels sectors, aquesta apartats es negociaran als respectius àmbits sectorials.

Quant a l’estabilitat

  1. El processos de selecció mai poden significar la pèrdua de treball del personal interí i, per tant, l’Administració ha de garantir la continuïtat del personal interí.
  2. Amb independència de l’apartat anterior, l’estabilitat de l’ocupació temporal passa perquè la superació del procés selectiu no siga un requisit per accedir a les borses de treball temporal o un obstacle per mantenir la posició consolidada a la mateixa.

Cal, per tant:

  1. Establir les mesures excepcionals necessàries per garantir l’estabilitat en l’ocupació temporal del personal interí.
  2. Subsidiàriament, introduir les modificacions adients en les normatives reguladores de les borses de treball temporal, perquè la no superació del procés selectiu no siga un obstacle per romandre a les borses de treball temporal o per mantenir la posició consolidada a la mateixa.

La solució a la situació de temporalitat i de precarietat

Per a STEPV aquesta seria la solució a la situació de temporalitat i de precarietat del professorat interí, especialment d’aquell que ocupa vacants curs rere curs. La solució no passa, per tant, en cobrar indemnitzacions després d’acabar cada contracte, ni per una oferta massiva d’oposicions sense garanties d’estabilitat per al professorat interí, sinó per un procés de consolidació com el que plantegem. Beneficia al professorat interí, a les plantilles dels centres i a l’administració, que no es veurà ofegada amb milers de recursos sobre laboralització del professorat interí ni sobre indemnitzacions a les quals les arques públiques no poden fer front i menys al País Valencià, donada la situació econòmica i d’espoliació per part de l’estat que patim.