Títols

LLEI 2/2008, de 17 d’abril del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.

LLEI 2/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.

títols llei educació superior acrditacions 2008

 Títols

PDF

Anticipació de l’aplicació de l’avaluació, promoció i requisits per al títol de graduat en ESO.

Ordre de 3 de juny de 2004, que modifica l'ordre de 3 d'octubre de 2003, per la qual s'anticipa l'aplicació de l'avaluació, la promoció i els requisits per a l'obtenció del títol de graduat en ESO.

títols requisits promoció ordre graduat en eso avaluació 2004

 Títols

PDF

Títols de superiors de dansa.

Reial Decret 169/2004, pel qual s'estableixen els requisits pe a obtindre l'equivalència entre els estudis complets de dansa anteriors a la llei orgànica 1/1990 i els estudis superior de dansa regulats per aquesta llei, i s'estableixen els complements de formació per a l'obtenció del títol superior de dansa.

títols reial decret dansa 2004

 Títols

PDF

Reial Decret 118/2004, pel qual es regula el títol d’especialització didàctica.

Reial Decret 118/2004, pel qual es regula el títol d'especialització didàctica.

títols reial decret especialització didàctica 2004

 Títols

PDF

Homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

Reial Decret 49/2004, sobre homologació de plans d'estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

títols reial decret plans d'estudis homologació 2004

 Títols

PDF

instruccions sobre l’homologació i revalidació de títols i estudis estrangers d’educació no univer.

Resolució de 26 de febrer de 2003, per la qual es donen instruccions per a l'aplicació de l'ordre 3305/2002 sobre l'homologació i revalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària.

títols revalidació resolució instruccions homologació estudis estrangers 2003

 Títols

PDF

Regulació del procediment per a l’expedició dels títols acadèmics i professionals de la Generalitat

ORDE 85/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a l’expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon a la Generalitat (DOCV 25/11/2010).

títols regulació procediment ordre formació permanent expedició

 Formació

PDF

Equivalències títols de Graduat en ESO i Batxiller

Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 14/03/2011).

títols ordre eso equivalències batxillerat 2011

 Batxillerat

PDF

Equivalències entre els títols de Música

Reial Decret 1542/1994, pel qual s'estableixen les equivalències entre els títols de Música anteriors a la Llei Orgànica 1/1990, de 3/10/1990, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i establits en aqueixa llei.

títols reial decret equivalències adscripció cos de secundària 1994

 Adscripció cos de secundària

PDF