DOGV Capçaleres

DOGV del 24 gener 2023

DOGV de 24/1/2023, Núm. 9518

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023. [2023/622]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2022, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu, llibres de Falles i llibres de Magdalena, per a l’any 2023. [2023/519]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 13 de desembre de 2022, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu, llibres de Falles i llibres de Magdalena, per a l’any 2023. [2023/536]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2023, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2022-2023, per a participar en el Projecte Guardabosc. [2023/593]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari núm. 4/000005/2023-OM NIG: 46250-33-3-2023-0000017 per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2023/592]