DOGV Capçaleres

DOGV del 19 gener 2023

DOGV de 19/1/2023, Núm. 9515

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocats per Ordre 44/2022, de 25 de juliol. [2023/347]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza una transferència de crèdit, per import de 3.800.000 euros, des del capítol II de diversos programes pressupostaris al capítol II del Programa 421.20 administració de personal. [2023/109]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza la reobertura de la línia de subvenció S8590, «Ajudes per a la realització d’activitats de recolzament escolar i altres activitat extraescolars dirigides a la població escolar», del capítol IV programa 421.50, Avaluació, innovació i qualitat educativa, per import de 1.905,71 euros, amb l’objecte de donar compliment a obligacions derivades de recursos administratius. [2023/107]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’implanten ensenyaments de nivell elemental en conservatoris professionals de Música de la Comunitat Valenciana. [2023/111]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte d’ordre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament dels plans d’especialització esportiva. [2023/400]