DOGV Capçaleres

DOGV del 16 gener 2023

DOGV de 16/1/2023, Núm. 9512

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023. [2023/339]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 73/2022, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat d’ensenyaments esportius FVCV, de València, amb codi de centre 46035288, per a impartir el bloc específic del cicle inicial i del cicle final de grau mitjà de tècnic esportiu en Piragüisme d’Aigües Tranquil·les i del cicle superior de grau superior de tècnic esportiu Superior en Piragüisme d’ Aigües Tranquil·les, en la modalitat semipresencial. [2023/37]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, del director general d’Esport, per la qual s’estableixen les actuacions administratives automatitzades que faran ús del segell electrònic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2023/136]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Resolució de 9 de gener de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa. [2023/204]